Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

  • Afnemer: een persoon die handelt met S.J.V. Video & Coaching zoals verenigingen, ondernemingen, spelers en (potentiële) deelnemers van workshops.
  • Content: Door S.J.V. Video & Coaching beschikbaar gestelde content op ieder platform, bijvoorbeeld analyses, trainingen, reportages of beeldopnamen van (onderdelen van) (amateur-)voetbalwedstrijden die door S.J.V. Video & Coaching zijn gemaakt. De content kan on demand beschikbaar worden gesteld op ieder platform. 
  • Overeenkomst: een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meerdere partijen waaruit over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien. Indien twee partijen besluiten met elkaar zaken te doen, komen partijen in beginsel een Overeenkomst overeen ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek.
  • Persoonsgegeven(s) of Gegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
  • S.J.V. Video & Coaching: de organisatie S.J.V. Video & Coaching, gevestigd op Kallameer 57, 3446 JH te Woerden, KvK nummer 80139205.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op personen en organisaties die één of meerdere modules van S.J.V. Video & Coaching afnemen, dan wel hieraan deelnemen.

2.2 Wanneer voetballers, trainer-coaches en/of verenigingen geanalyseerde videobeelden willen, dient de offerte van S.J.V. Video & Coaching getekend te worden of dient een overeenkomst getekend te worden.

2.3 De ongeldigheid van één of meer bedingen in de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere begingen onverlet. Blijkt een beding ongeldig, dan zijn partijen verplicht het ongeldige beding te vervangen door een ander beding, dat het ongeldige beding naar aard en inhoud zoveel mogelijk benadert.

2.4 De Algemene voorwaarden zijn aan veranderingen onderhevig. De meest recente versie van de Algemene voorwaarden is te vinden op: www.sjvvideocoaching.com. Nieuwe voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe Overeenkomsten. Voor bestaande Overeenkomsten blijft de overeengekomen versie van de Algemene voorwaarden van toepassing.

2.5 De Algemene voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing. 

3. Klachten

3.1 Mocht u een klacht hebben over de module(s)/het handelen van S.J.V. Video & Coaching, neem dan contact op met S.J.V. Video & Coaching. S.J.V. Video & Coaching zal zijn best doen om u van dienst te zijn bij het oplossen van uw klacht.

3.2 Het indienen van een vraag/klacht ontslaat de afnemer niet van de betalingsverplichting.

4. Aansprakelijkheid

4.1 S.J.V. Video & Coaching is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan eigendommen van afnemers of indirecte schade.

4.2 De afnemer vrijwaart S.J.V. Video & Coaching van alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de uitvoering van de module(s) van S.J.V. Video & Coaching. Deze vrijwaring omvat ook de kosten van juridische bijstand.

4.3 S.J.V. Video & Coaching zal niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk zijn voor de prestaties van de afnemers van de verschillende modules tijdens voetbaltrainingen en/of -wedstrijden.

5. Privacy

5.1 Voor bepalingen aangaande de privacy verwijst S.J.V. Video & Coaching u door naar de Privacyverklaring op www.sjvvideocoaching.com. 

6. Geheimhouding en intellectueel eigendom

6.1 Al het materiaal en aanvullende documentatie zijn te allen tijde auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnames of -materiaal van verschillende modules is niet toegestaan. De afnemer is niet gerechtigd materiaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan S.J.V. Video & Coaching toekomen, op welke wijze dan ook aan derden af te staan of in gebruik te geven.

6.2 Afnemers van workshops verplichten zich tot geheimhouding ten opzichte van derden van verkregen beeldopnames en -materialen die zij van S.J.V. Video & Coaching tijdens bijeenkomsten ontvangen en waarvan de afnemers het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen.

6.3 Het eigendom van alle analyse materialen, overzichten van analyses, geanalyseerde videoclips en foto’s, blijft te allen tijde toebehoren aan S.J.V. Video & Coaching.

6.4 De afnemer zal vertrouwelijk omgaan met de door S.J.V. Video & Coaching ter beschikking gesteld analyse materialen, overzichten van analyses, geanalyseerde videoclips en foto’s, en zich ervan weerhouden deze materialen en/of informatie te delen met derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van S.J.V. Video & Coaching. Het is de afnemer enkel toegestaan om hierboven genoemde analyse materialen te gebruiken met de uitdrukkelijke toestemming van S.J.V. Video & Coaching.

6.5 In het geval dat de afnemer handelt in strijd met de eerdere bepalingen die zijn opgenomen in artikel 6 van deze voorwaarden, dan verbeurt de afnemer jegens S.J.V. Video & Coaching dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling, een boete ter bedrage van 5.000 euro voor elke schending, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, indien de schade het hiervoor genoemde boetebedrag overschrijdt. Schadevergoeding en boetes kunnen cumuleren. De afnemer is niet gerechtigd om tot verrekening hiervan over te gaan.

7. Modules

7.1 S.J.V. Video & Coaching behoudt zich altijd het recht voor om modules inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen. 

8. Analyse van een speler

8.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand door het tekenen van een offerte of nadere overeenkomst met S.J.V. Video & Coaching.

8.2 Een analyse van een speler houdt het volgende in: S.J.V. Video & Coaching levert naar aanleiding van een gespeelde wedstrijd van een afnemer videobeelden aan. Wanneer S.J.V. Video & Coaching de beelden niet zelf heeft gemaakt, dan dient de afnemer de beelden zelf aan te bieden. S.J.V. Video & Coaching zal een presentatie aanleveren aan de afnemer op basis van de gekozen module. S.J.V. Video & Coaching kan de aangeleverde videobeelden van de analyse bespreken middels (online) sessies met de afnemer.

8.3 Mocht een speler vanwege een tactische keuze van de trainer, disciplinaire redenen of bijvoorbeeld een blessure opgelopen na de laatste training niet in de basisopstelling starten, dan kan de opdracht deels worden geannuleerd. De gemaakte onkosten worden in rekening gebracht.

8.4 In geval van afgelasting van een wedstrijd is de afnemer verplicht om S.J.V. Video & Coaching hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Mocht S.J.V. Video & Coaching niet of niet tijdig zijn ingelicht, dan worden de gemaakte onkosten in rekening gebracht.

8.5 Overige bepalingen worden eventueel opgenomen in een nadere overeenkomst.

9. Analyse van een team

9.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand door het tekenen van een offerte of nadere  overeenkomst met S.J.V. Video & Coaching.

9.2 Een analyse van een team houdt het volgende in: De afnemer kan kiezen op welk niveau er wordt geanalyseerd (team, linie, individu). S.J.V. Video & Coaching zal de videobeelden aanleveren aan de afnemer op basis van de gekozen module. Wanneer S.J.V. Video & Coaching de beelden niet zelf heeft gemaakt, dan dient de afnemer de beelden zelf aan te bieden. S.J.V. Video & Coaching zal een presentatie aanleveren aan de afnemer op basis van de gekozen module. 

9.3 In geval van afgelasting van één of meerdere wedstrijden is de afnemer verplicht om S.J.V. Video & Coaching hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Mocht S.J.V. Video & Coaching niet of niet tijdig zijn ingelicht, dan worden de gemaakte onkosten in rekening gebracht. 

9.4 Overige bepalingen worden eventueel opgenomen in een nadere overeenkomst. 

10. Website en social media

10.1 S.J.V. Video & Coaching behoudt zich het recht voor om aan de werkzaamheden van S.J.V. Video & Coaching gerelateerd (beeld)materiaal zonder toestemming te mogen gebruiken voor de website, social media en andere promotie- en communicatiedoeleinden. 

11. Prijzen

11.1 Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, en omvatten alle kosten van arbeid en instructie. Prijzen zijn exclusief reiskosten. De reiskosten bedragen € 0,19 per kilometer. 

12. Betaling

12.1 Bij afname van één sessie dient 50% van het factuurbedrag vooraf voldaan te worden en 50% na aflevering van de geanalyseerde videobeelden.

12.2 Bij afname van meerdere sessies volgt facturatie in gedeelten.

13. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

13.1 Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Deze Algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument.

13.3 Eventuele geschillen over deze Algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank Midden-Nederland, regio Utrecht, die naar Nederlands recht bevoegd is.

13.4 Mocht een bepaling uit deze Algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde rechter nietig worden bevonden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.