De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website sjvvideocoaching.com. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke aangeboden producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel S.J.V. Video & Coaching zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan S.J.V. Video & Coaching niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. S.J.V. Video & Coaching garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. S.J.V. Video & Coaching wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Intellectueel eigendom

De getoonde informatie op deze website behoort toe aan S.J.V. Video & Coaching gevestigd te Woerden. U mag gratis gebruik maken van deze informatie zolang u deze niet kopieert, verstrekt aan derden of anderszins gebruikt onder uitdrukkelijke toestemming van S.J.V. Video & Coaching. Dit geldt voor al het tekstmateriaal en beeldmateriaal.

Informatie van derden

Wanneer S.J.V. Video & Coaching links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door S.J.V. Video & Coaching worden aanbevolen. S.J.V. Video & Coaching aanvaart geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door S.J.V. Video & Coaching niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

S.J.V. Video & Coaching behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van de systemen zit. Als u een beveiligingsprobleem ontdekt, vraagt S.J.V. Video & Coaching u deze zo snel mogelijk te melden. Zo kan S.J.V. Video & Coaching daarna maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure.